Egyházközségünk címe:

1123 Budapest, Kék Golyó u. 17.

Telefon: +36 (1) 224-0640,+36 (20) 824-3460
E-mail: pal.keczko@lutheran.hu 
Bankszámlaszámunk: 11712004 - 22458078
Adószám: 19815534-1-43

 
Kedves Testvérek!

Értesítjük a Budahegyvidéki Evangélikus Egyházközség tagjait, a hozzánk járókat, hogy a gyülekezet lelkészeinek a kezdeményezésére a kibővített elnökség úgy döntött, hogy istentiszteleti alkalmainkat 2021. január 17-től, a novemberi bezárás előtti rendben (rövidített liturgia, úrvacsora nélkül, 10.00 és 11.15 órai kezdésekkel) újraindítja.

A lelkészek által kezdeményezett újranyitást az alábbi körülmények motiválták:
 - Az elmúlt két hónapban a Budai Evangélikus Egyházmegye 15 gyülekezete közül 11 gyülekezet a teljes téli időszakban tartott a templomában, a járványügyi rendelkezések szigorú betartásával istentiszteleteket. Tudomásunk szerint semmilyen váratlan, vagy kedvezőtlen, a járvánnyal összefüggésbe hozható körülmény nem árnyékolta be azokat.

- Ahogy azt a Püspöki körlevélben is olvashattunk, „Templomaink Isten vigasztaló jelenlétét fejezik ki”, ahol az Ő igéje hallgatható. Fontosnak érezzük, hogy mindazok számára, akik személyes döntésük nyomán vágynak a gyülekezeti közösségbe, templom csendjébe, Isten igéjének a hallgatására, ennek lehetőségét biztosítsuk. 
 
Idősebb, veszélyeztetett testvéreinket tájékoztatjuk, akik még nem tudnak személyesen részt venni a gyülekezet közös istentiszteletén, hogy istentiszteleteink felvételei az adott vasárnapon 10 órától továbbra is elérhetőek lesznek honlapunkon, azokat a Hegyvidék Tv vasárnaponként 14.15 órai kezdettel továbbra is sugározza. Ezúton is köszönjük segítségüket, közreműködésüket istentiszteleteink felvételében, sugárzásában. 

Mindazoktól, akik személyes megfontolásuk után úgy döntenek, hogy templomi istentiszteleteinken részt vesznek, együttműködést kérünk a védekezési szabályzatunk maradéktalan betartásában (maszkviselés, szociális távolságok tartása, ülésrend, kézfertőtlenítés), hogy mindent megtegyünk azért, hogy istentiszteleteink mindenki számára a lelki megerősödés, a testvéri közösség megélésének az alkalmai legyenek.

Gyülekezeti hétközi alkalmaink közül a felnőtt alkalmak továbbra is online formában kerülnek megtartásra. Gyermek és ifjúsági alkalmaink pedig, ahol a résztvevők óvodai és iskolai közösségbe járnak, gyülekezeti központunkban újra megtartásra kerülnek a szokott időben.

Végezetül az istentiszteleteinken való részvétellel kapcsolatban javasoljuk, hogy a fiatalabb, gyermekes családok lehetőség szerint a második, tehát a 11.15 órakor kezdődő alkalmat válasszák. Ez egy javaslat, amelynek segítségével jobban tudunk vigyázni az idősebb korosztályra. A gyermek bibliakörös foglalkozások az őszi gyakorlathoz hasonlóan, a hónap 2. 4. és ha van, 5. vasárnapján a 11.15-ös istentisztelettel párhuzamosan kerülnek megtartásra. Köszönjük hitoktatóinknak és az ebben részt vevőknek a szolgálatát! 
 
Isten áldását, gondviselését kérve gyülekezetünkre, annak minden tagjára, a kibővített elnökség nevében:

Keczkó Pál lelkész, esperes

 

Aktuális program

FONTOS TUDNIVALÓK A VASÁRNAP 10:00 ÓRAI ISTENTISZTELETÜNKRŐL

Kedves Testvérek!

Röviden összefoglalnánk a legfontosabb tudnivalókat a karantén utáni istentiszteletek megtartásával kapcsolatosan.

Istentisztelet a templomban kerül megrendezésre:

A templomban a védekezi szabályok figyelembevételével tartjuk meg az istentiszteletet. Az ültetés rendjéről a segítők gondoskodnak, kérjük az iránymutatásukat betartani (azaz mindenki ott foglaljon helyet, ahova a segítő elkíséri). Ez azért fontos, mert csak így tudjuk biztosítani, hogy minél többen, biztonságosan részt tudjunk venni az istentiszteleten. 110 férőhelyet készítettünk elő a védekezési szabályzatban foglaltak megtartásával.

Mit kérünk minden résztvevőtől:

 • kérjük mindenki időben érkezzen
 • kapuban kézfertőtlenítés
 • ültetési rendben segítőkkel való együttműködés
 • biztonságos távolság (1,5 M) megtartása

Mit hozzunk magunkkal:

 • maszkot (szabadtéren csak ajánlott, de a templomban kötelező)
 • saját énekeskönyvet vagy okostelefont (az összes ének szövege ki is lesz vetítve az alkalom alatt)

Sok szeretettel várok, várunk vasárnap Mindenkit!

Erős vár a mi Istenünk!

Gyülekezetünk vezetősége nevében:

Keczkó Pál

Budahegyvidéki istentisztelet
2020. június 14.

Az énekek szövege

Kezdőének – EÉ 57
1. Áldjad, én lelkem, a dicsőség örök Királyát!
Őnéki mennyei karokkal együtt zengj hálát!
Zúgó harang, Ének és orgonahang, Mind az ő szent nevét áldják!
2. Áldjad őt, mert az Úr mindent oly bölcsen intézett:
Sasszárnyon hordozott, vezérelt, sok bajban védett!
Nagy irgalmát Naponként tölti reád, Áldását mindenütt érzed.
3. Áldjad őt, mert keze csodásan alkotott téged!
Utadon elkísér, tőle van testi épséged.
Sok baj között Erőd volt és örömöd, Szárnyával takarva védett.
4. Áldjad őt, mert az Úr megáldja minden munkádat!
Hűsége, mint az ég harmatja, bőven rád árad
Lásd, mit tehet Jóságos Lelke veled, És hited tőle mit várhat!
5. Áldjad az Úr nevét, őt áldja minden énbennem!
Áldjad őt, lelkem, és róla tégy hitvallást, nyelvem!
El ne feledd: Napfényed ő tenéked! Őt áldjad örökké! Ámen.

7. liturgia
Hála, dicsőség, Atya Isten, néked,
Szent fiú Isten, Vigasztaló Lélek,
Most és örökké magasztaljon téged
Zengő dicséret.

Örök felség szent Istenünk,
Könyörgünk, irgalmazz nékünk!
Ha vár minket az ítélet,
Légy kegyelmes, kérünk téged.

Ó, bárcsak ezer nyelvem volna,
S angyalokéval érne föl,
Mindegyik versenyezve szólna
Teljes szívemnek mélyiből.

Dícséretedre, Istenem,
Ki annyi jót művelsz velem!


Graduálének – EÉ 65
1. Imádjátok Istenünket, Aki adta mindenünket!
Atyánk ő, benne vigadunk, Néki élünk, néki halunk.
2. A Krisztust magasztaljátok, Akit küldött jó Atyátok!
Ő az, kit fejünknek vallunk. Néki élünk, néki halunk.
3. Szentléleknek áldást zengjünk, Aki nekünk bölcs vezérünk!
Az Úr Lelke hű támaszunk. Néki élünk, néki halunk.
4. Örvendj, lelkem, harsogjatok, Vigadozó szent szózatok!
Szent, szent, szent a mi Istenünk, Tőle van éltünk s mindenünk.

Ő elég erős – ZÉ 135
1. Kimondom már bátran:
Az ő irgalma nélkül semmit sem ér az életem.
Eddig sötétségben jártam,
De érzem, valami készül,
Valaki jön, hogy megmentsen!

Refr.: Ő az, ki hegyeket mozdít félre,
Hogy megmentsen mindent legyőz, mert ő elég erős!
Jézus: szabadulásom ára!
Hogy megmentsen mindent legyőz, az én Uram elég erős!

2. Most csendben állok, és várom,
Hogy Szentlelked belém szálljon.
Járj át fényeddel!
A te irgalmadra vágyom, Aki győztél a halálon!
Te vezess át az életen!

Refr.: Ő az, ki hegyeket mozdít félre,
Hogy megmentsen mindent legyőz, mert ő elég erős!
Jézus: szabadulásom ára!
Hogy megmentsen mindent legyőz, az én Uram elég erős!
Soha többé nem győzhet már a gonosz!
Szabadító, győztes király! Jézus!
Soha többé nem győzhet már a gonosz!
Szabadító, győztes király! Jézus!
Szabadító, győztes király!

Refr.

Oda hozzád fel a fénybe száll a dalunk.
Szent lelked ragyogtad ránk! Itt vagyunk!
Oda hozzád fel a fénybe száll a dalunk.
Szentlelked ragyogtad ránk! Itt vagyunk!
Szentlelked ragyogtasd ránk!

Refr.

Záróének – EÉ 42
1. Áldunk téged, Istenünk, És csodáljuk égi erőd.
Ég, föld rólad szól nekünk. Térdre hullunk színed előtt.
Mert te mindig szent és nagy, Változatlan egy Úr vagy.
2. Minden élő téged áld. Angyalének szárnyal feléd.
Minden kérub és szeráf* Néked mondja dicséretét.
Néked hódol, rád tekint. "Szent, szent, szent!" – azt zengi mind.
3. Téged áldunk, Istenünk. Téged dicsér szolgálatunk.
Életünk tiéd legyen! Hálát mondjon minden napunk!
Bűntől, bajtól védj te meg! Áldd meg, óvd meg népedet!
4. Irgalommal nézz le ránk! Mint ígérted, légy mivelünk!
Benned bízunk, jó Atyánk. Szent nevedről énekelünk.
S mert reményünk csak te vagy, Veszni minket, ó, ne hagyj!

FONTOS TUDNIVALÓK A VASÁRNAP 10:00 ÓRAI ISTENTISZTELETÜNKRŐL

Kedves Testvérek!

Röviden összefoglalnánk a legfontosabb tudnivalókat a karantén utáni istentiszteletek megtartásával kapcsolatosan.

Istentisztelet a templomban kerül megrendezésre:

A templomban a védekezi szabályok figyelembevételével tartjuk meg az istentiszteletet. Az ültetés rendjéről a segítők gondoskodnak, kérjük az iránymutatásukat betartani (azaz mindenki ott foglaljon helyet, ahova a segítő elkíséri). Ez azért fontos, mert csak így tudjuk biztosítani, hogy minél többen, biztonságosan részt tudjunk venni az istentiszteleten. 110 férőhelyet készítettünk elő a védekezési szabályzatban foglaltak megtartásával.

Mit kérünk minden résztvevőtől:

 • kérjük mindenki időben érkezzen
 • kapuban kézfertőtlenítés
 • ültetési rendben segítőkkel való együttműködés
 • biztonságos távolság (1,5 M) megtartása

Mit hozzunk magunkkal:

 • maszkot (szabadtéren csak ajánlott, de a templomban kötelező)
 • saját énekeskönyvet vagy okostelefont (az összes ének szövege ki is lesz vetítve az alkalom alatt)

Sok szeretettel várok, várunk vasárnap Mindenkit!

Erős vár a mi Istenünk!

Gyülekezetünk vezetősége nevében:

Keczkó Pál